Bodil Elmhagen

Hem

Publikationer: Sammandrag

Resultat - min berättelse

Studieområde
- Om Fennoskandien

Vetenskaplig bakgrund

In English

     
 

DNA-analys av rävspillning visar när rödräv och fjällräv konkurrerar

Sammanfattning av artikeln: Dalén L, Elmhagen B, Angerbjörn A (2004) DNA analysis on fox faeces and competition induced niche shifts. Molecular Ecology 13: 2389-2392.

Mellanartskonkurrens kan påverka hur individer av olika arter använder olika typer av miljöer. Om en art är dominant över en annan art, så kan individer av den arten välja vilka miljöer den vill använda utan att ta hänsyn till individer av den andra arten. De senare kan däremot vara tvungna att anpassa sig till den dominanta artens val av livsmiljö, och t ex undvika att vistas där den dominanta arten är vanlig för att därigenom minimera risken för möten och konflikter.

Rödräven är större än fjällräven. Det innebär att den är dominant över fjällräven vid direkta fysiska konflikter. En rödräv kan köra bort en fjällräv från en lya eller ett revir, och ibland kan den till och med döda fjällräven. Rödräven har blivit vanligare på kalfjället under 1900-talet och det verkar ha en negativ effekt på fjällräven. Till exempel så har en tidigare studie visat att fjällräv verkar undvika att etablera sig och föda valpar i närheten av lyor bebodda av rödräv (Tannerfeldt et al. 2002). För att närmare undersöka hur rödräv och fjällräv använder kalfjället så samlade vi in rävspillning som vi hittade under inventeringar på kalfjället. Man kan inte med blotta ögat säkert se skillnad på fjällräv- och rödrävsspillning (även om spillning från en vuxen rödräv oftast är större än den från en fjällräv). Spillningen innehåller däremot celler från det djur som bajsat. Cellerna innehåller DNA och genom DNA-analys får man ett säkert svar på om spillningen härrör från en fjällräv eller rödräv.

Analyserna visade att fjällräv och rödräv rörde sig i samma kalfjällsmiljöer på vintern. På sommaren drog sig fjällräven däremot upp på högre altituder, längre bort från trädgränsen. Det tyder på att fjällräven undviker rödräv under den tid då den ska föda upp sina valpar, vilket skulle kunna bero på att fjällrävens valpar är mer sårbara för rödräv än vad vuxna fjällrävar är.

Mer generellt så visar den här studien att det är viktigt att studera konkurrerande arter under hela året och i olika situationer. Om man t ex bara undersökte fjällräv och rödräv genom spårning på vintern, så skulle det kunna ge intrycket att arterna samexisterar utan problem. Vår studie visar istället att även om arterna kan leva sida vid sida på vintern, så är sommaren en kritisk period då fjällräven undviker rödräv. Vår tidigare forskning har visat att det beteendet kan vara avgörande för fjällrävens möjligheter att föda upp sina valpar (Tannerfeldt et al. 2002).

 
   

 

 

Rödräven föredrar de frodigare delarna av kalfjället, t ex nära trädgränsen. För att undvika möten med rödräv så söker sig fjällräven upp på högre höjder på sommaren, när den har valpar.
 

Färsk fjällrävsskit