Bodil Elmhagen

Hem

Publikationer: Sammandrag

Resultat - min berättelse

Studieområde
- Om Fennoskandien

Vetenskaplig bakgrund

In English

     
 

Vad äter fjällräven och rödräven på kalfjället?

Sammanfattning av artikeln: Elmhagen B, Tannerfeldt M, Angerbjörn A (2002) Food-niche overlap between arctic and red foxes. Canadian Journal of Zoology 80: 1274-1285.

I Fennoskandien har fjällrävens utbredning minskat. Fram till början av 1900-talet var fjällräven vanlig över hela kalfjället, men idag så använder den nästan uteslutande revir och lyor som ligger i de högre delarna av det forna utbredningsområdet. En anledning kan vara att rödräven blivit vanligare i trädgränsnära områden och att fjällräven undviker områden med rödräv. En annan anledning skulle kunna vara att fjällräven och rödräven föredrar olika sorters bytesdjur, att bytesdjurens utbredning har förändrats, och att fjällrävens reträtt till högre höjder återspeglar utbredningen av föredragna bytesdjur.

I den här studien jämförde vi fjällrävens och rödrävens sommardiet i Vindelfjällen under fyra år. Fjällämmel, åkersork och fågel var viktiga bytesdjur för båda arterna, och generellt sett var andelen lämmel i rävdieten högre på höga altituder, medan sork och fågel var vanligare i trädgränsnära områden. Fjällrävsreviren låg i genomsnitt högre upp på kalfjället än rödrävsreviren, och totalt sett åt fjällräven mer lämmel än vad rödräven gjorde. Rödräven åt istället mer åkersork och fågel än fjällräven.

Så beror skillnaderna i diet på att fjällräven föredrar lämmel som bytesdjur, och därmed väljer att leva på högre höjder? Vi tror inte att det är så, eftersom vi även fann att fjällräv och rödräv svarade på likartat sätt på förändringar i den relativa tillgången på olika bytesdjur. Tillgången på lämmel och sork varierade kraftigt mellan år, och somrar då det var gott om lämmel åt både fjällräv och rödräv mer lämmel, och båda rävarterna skiftade till en diet med större inslag av sork under somrar då det var relativt gott om sork. Vi tolkar detta som att både fjällräven och rödräven är opportunistiska i sitt jaktbeteende, d v s de jagar det bytesdjur som det finns mest av snarare än specifika favoritbytesdjur. Det innebär att skilda bytesdjurspreferenser inte kan förklara varför fjällräven idag lever på högre höjder än i början av 1900-talet. I en annan studie visar vi däremot att fjällräv aktivt verkar undvika att etablera sig och föda valpar i närheten av rödräv (Tannerfeldt et al. 2002), och förmodligen är det detta som gjort att fjällräven idag återfinns på högre höjder, där den i högre grad är beroende av lämmel som bytesdjur.

 
   

 

 

Åkersork (Microtus agrestis)
 

Rödräv med mat i mun
 

Rödrävsspillning. Man kan se de vita benresterna. Genom att analysera innehållet i spillningen kan man undersöka vad räven ätit.