Bodil Elmhagen

Hem

Publikationer: Sammandrag

Resultat - min berättelse

Studieområde
- Om Fennoskandien

Vetenskaplig bakgrund

In English

     
 

Påverkar en flodillers personlighet dess chans att överleva?

Sammanfattning av artikeln: Haage M, Maran T, Bergvall UA, Elmhagen B, Angerbjörn A (2017) The influence of spatiotemporal conditions and personality on survival in reintroductions – evolutionary implications. Oecologia 183: 45-56

Individuella skillnader i djurs personlighet är ett snabbt växande forskningsområde. Personlighet brukar definieras som beteendeskillnader mellan individer som inte förändras över tid eller beroende på situationen. Ett djur som till exempel har ett "skyggt" personlighetsdrag kan vara lite mer framåt i vissa sammanhang, men i olika situationer uppträder det konsekvent på ett skyggare sätt än en individ som har ett "djärvt" personlighetsdrag. Ett sätt att undersöka djurs personlighet är att undersöka hur de reagerar i en rad olika situationer, och sedan analysera detta. Man kan sedan undersöka om personligheten påverkar djurens möjligheter att klara olika situationer.

Flodillern är en akut hotad art som är utdöd i stora delar av sitt forna utbredningsområde i Europa. I Estland bedrivs ett bevarandeprojekt för flodillern. Flodillrar föds upp på ett bevarandecentrum på Tallinn Zoo och en del återförs till naturen. I den här studien undersökte vi om flodillrarnas personlighet påverkade deras möjlighet att överleva efter att de släppts fria.

Innan flodillrarna släpptes ut undersöktes deras personlighet. Vi analyserade hur flodillrarna reagerade på ett nytt föremål i sitt hägn på bevarandecentrumet, hur de betedde sig när de släpps ut i en okänd miljö, samt hur de reagerade på sin spegelbild. Flodillern uppfattar spegelbilden som en annan flodiller. Utifrån analyserna klassades varje flodiller som mer eller mindre djärv, utforskande och social. Efter personlighetstesterna försågs flodillrarna med radiosändare och släpptes ut på ön Ösel (år 2012) eller Dagö (år 2013). På Dagö har flodillrar släppts ut sedan 2000 och en liten stam var redan etablerad. Båda åren överlevde djärva individer längre än skyggare individer, medan effekten av utforskande beteenden varierade mellan öarna. På Ösel överlevde individer med låg grad av utforskande beteende längst, medan individer med en hög grad av utforskande beteende överlevde längst på Dagö. Djurens socialitet påverkade inte överlevnaden på någon ö. Att djurens personlighet kan påverka deras överlevnadschans är något man skulle kunna ta i beaktande i olika utsättningsprogram. Till exempel kan det kanske vara så att djur med viss personlighet behöver tränas på olika färdigheter innan de släpps ut.

En teoretisk fråga vad gäller djurs personlighet är varför det överhuvudtaget finns olika personligheter. Om det är så att vissa personlighetstyper överlever och reproducerar sig i högre grad, så borde den personlighetstypen bli vanligare över evolutionär tid. En hypotes är att olika personligheter finns kvar därför att miljön hela tiden varierar, vilket gör att olika personlighetstyper gynnas i olika situationer. I vår studie hade utforskande beteende olika effekt på flodillrarnas överlevnad på de olika öarna (åren), vilket kan ge stöd åt den teorin. Å andra sidan hade djärva flodillrar en högre överlevnad båda åren, vilket kan tyda på att andra evolutionära mekanismer också kan spela in.

 
   

 

 

Flodiller (Mustela lutreola) i hägn på bevarandecentrat på Tallinn Zoo
 

Flodiller i personlighetstest - hur beter den sig i en okänd miljö?