Bodil Elmhagen

Hem

Publikationer: Sammandrag

Resultat - min berättelse

Studieområde
- Om Fennoskandien

Vetenskaplig bakgrund

In English

     
 

Fjällrävsturism ökar kunskapen om fjällräv

Sammanfattning av artikeln: Larm M, Elmhagen B, Granquist SM, Brundin E, Angerbjörn A (2018) The role of wildlife tourism in conservation of endangered species: Implications of safari tourism for conservation of the Arctic fox in Sweden. Human Dimensions of Wildlife 23: 257-272.

Intresset för viltskådningsturism ökar. Viltskådning kan vara positivt för djuren som beskådas, till exempel om turismen genererar medel för bevarande eller ökar kunskapen om djuren och deras livsmiljö på ett sätt som i förlängningen gynnar viltet. Samtidigt finns en risk för negativa effekter, eftersom viltskådning också kan innebära att djuren störs. Detta är viktigt att ta i beaktande, så att viltskådandet alltid utförs på ett hållbart sätt, inte minst om det är hotade djur eller känsliga miljöer som målet för turismen.

Fjällräven är starkt hotad i Sverige. I Helagsfjällen erbjuder Svenska Turistföreningen (STF) guidade vandringsturer till en bebodd fjällrävslya. Verksamheten har tillstånd av länsstyrelsen i Jämtland och STF donerar intäkterna från deltagaravgiften till bevarandet av fjällräv. De insamlade medlen går till inköp av foder, eftersom stödutfodring är en av bevarandeåtgärderna för fjällräv i området. Under fjällrävsturen stannar gruppen flera hundra meter från lyan och kikarspanar på fjällrävarna. Guiden berättar om fjällräven och förklarar hur man ska bete sig för att störa fjällrävar så lite som möjligt, om man träffar på dem.

I den här studien presenterar vi resultatet av en enkätundersökning. Den visar att deltagarna i fjällrävsturerna får en ökad kunskap om fjällrävens situation och hur de ska bete sig om de möter en fjällräv, exempelvis att man inte ska gå närmare en lya än 300 meter. Samtidigt tyder preliminära undersökningar att fjällrävarna påverkas av besöken såtillvida att de justerar sin dygnsaktivitet något i samband med besöken. Däremot finns det inga tecken på att besöken påverkar fjällrävarnas benägenhet att använda lyan eller valparnas överlevnad.

Vi drar slutsatsen att de positiva effekterna av fjällrävsturismen, i dess nuvarande form och omfattning, verkar kompensera för de negativa effekterna. Fjällrävsturismen bidrar därmed till fjällrävarnas bevarande i Helags.

 
 


Fjällrävar i Helags. Valparna leker medan deras far håller fotografen under uppsikt. (Foto taget på långt håll med full kamerazoom.)