Bodil Elmhagen

Hem

Publikationer: Sammandrag

Resultat - min berättelse

Studieområde
- Om Fennoskandien

Vetenskaplig bakgrund

In English

     
 

Vad avgör hur mycket rödräv det finns i Eurasien?
Större rovdjur, klimat, människan?

Sammanfattning av artikeln: Pasanen-Mortensen M, Pyykönen M, Elmhagen B (2013) Where lynx prevail, foxes will fail - limitation of a mesopredator in Eurasia. Global Ecology and Biogeography 22: 868-877.

Rödräven är ett mellanstort rovdjur med vidsträckt utbredning. Under gynnsamma förhållanden kan rödräven uppnå höga tätheter vilket gör att den kan hålla nere andra arter, till exempel mindre bytesdjur som hare och skogshöns, och mindre rovdjur som mård och mink.

Vad är det då som avgör hur mycket rödräv det finns? Tidigare undersökningar har visat att mängden rödräv påverkas av en rad saker. Större rovdjur kan döda rödrävar för att bli av med en konkurrent eller för att de betraktar rödräven som ett bytesdjur. Rödrävsstammen kan dessutom fara illa under hårda vintrar. Å andra sidan gynnas rödräven av en god tillgång på bytesdjur. Typiskt finns det mer bytesdjur i högproduktiva miljöer, till exempel där klimatet är milt. Dessutom kan människan öka tillgången på viktiga bytesdjur som åkersork, eftersom sorkarna trivs i öppen mark och på hyggen.

I den här studien undersökte vi om några av dessa faktorer kan vara så viktiga att de har betydelse för hur mängden rödräv varierar mellan olika områden i Eurasien (Europa och norra Asien). Vi samlade in uppgifter på rödrävstäthet (antal rödrävar per kvadratkilometer) på olika platser i Eurasien. För varje plats noterade vi dessutom om det fanns större rovdjur (typiskt lodjur och/eller varg) och vi tog fram uppgifter på vinterns hårdhet, sommartemperatur, produktivitet, trädtäckningsgrad och människotäthet. Statistiska analyser visade att rödrävstätheten var lägre i områden med lodjur. Dessutom var rödrävstätheten lägre i områden med hårda vintrar. Utanför lodjurets utbredningsområde så ökade rödrävstätheten med ökad produktivitet, sommartemperatur och människans populationstäthet.

Våra resultat ger stöd åt tidigare undersökningar som visar att lodjur och hårda vinterförhållanden har en begränsande effekt på rödrävsstammen. Faktumet att mängden rödräv bara tycks gynnas av ökad produktivitet och sommartemperatur bara i de delar av Eurasien där det inte finns lodjur kan innebära att dessa större rovdjur hindrar rödräven från att nå de tätheter som bytesdjurstillgången annars skulle tillåta. Det tyder på att lodjurets begränsning av rödräven kan ha en stark effekt på ekosystemets struktur, och att lodjursnärvaro kan motverka att rödrävsmängden ökar om klimatet i norra Eurasien skulle bli mildare.

 
   

 

 
Lodjur (Lynx lynx)
 


Rödräv (Vulpes vulpes)